Sản phẩm khuyến mại
459.000 ₫ /Kg
600.000 ₫
-24%
600.000 ₫ /Kg
750.000 ₫
-20%
600.000 ₫ /Kg
750.000 ₫
-20%
600.000 ₫ /Kg
750.000 ₫
-20%
Hải sản sống xuất khẩu
659.000 ₫ /Kg
760.000 ₫
-13%
1.890.000 ₫ /Kg
2.000.000 ₫
-6%
600.000 ₫ /Kg
750.000 ₫
-20%
1.070.000 ₫ /Kg
1.200.000 ₫
-11%
Bào ngư
600.000 ₫ /Kg
750.000 ₫
-20%
600.000 ₫ /Kg
750.000 ₫
-20%
600.000 ₫ /Kg
750.000 ₫
-20%
1.250.000 ₫ /Kg
1.500.000 ₫
-17%
Cua Hoàng Đế
1.890.000 ₫ /Kg
2.000.000 ₫
-6%
1.890.000 ₫ /Kg
2.000.000 ₫
-6%
1.890.000 ₫ /Kg
2.000.000 ₫
-6%
1.890.000 ₫ /Kg
2.000.000 ₫
-6%
Hải sản cấp đông
659.000 ₫ /Kg
760.000 ₫
-13%
659.000 ₫ /Kg
760.000 ₫
-13%
659.000 ₫ /Kg
760.000 ₫
-13%
659.000 ₫ /Kg
760.000 ₫
-13%
0904848884